phone

Aktuální medicína 02/2018
Aktuality z vnitřního lékařství

XXV. kongres ČIS ČLS JEP
Vychází: 19.9.2018

Vedoucí vydání: Miroslav Souček

Úvodní slovo

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní horké léto máme již za sebou, pro většinu lékařů končí doba dovolených a začíná čas příprav na XXV. kongres České  nternistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, který se koná v Brně ve dnech 19.–22. 9. 2018.

Připravili jsme velmi zajímavý odborný program, na kterém se podílí téměř všechny interní podobory, hodnotná budou firemní sympozia s prezentací nových léků a výsledků nových studií, máme připravena výsledková sdělení mladých internistů a také velmi kvalitní program sesterské sekce. 

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších. Proto jsme se zaměřili na mezioborová témata, diferenciální diagnostiku a problémy související s přípravou na postgraduální vzdělávání. 

I v letošním roce, po vzoru předchozích let, přicházíme s publikacemi, které poskytují prostor pro přehledné zpracování témat jež budou na kongresu probí­rána. Snažili jsme se vybrat aktuální otázky, které jsou hojně diskutovány přede­vším v klinické praxi, a ukázat široký záběr vnitřního lékařství.

Časopis Aktuální medicína 2/2018 s podtitulem Aktuality z vnitřního lékařství oslovil přední odborníky ke zpracování témat, která jsou záběrem do široké in­terny. Přináší nové diagnostické a léčebné poznatky z vybraných podoborů. Pře­jeme příjemný pobyt na kongresu a zajímavé čtení. 

Váš Miroslav Souček

Autoři

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny v Brně 

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika, nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc 

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Brno 

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 

MUDr. Zdeněk Merta, CSc. 
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno a LF MU v Brně 

MUDr. Marek Plutinský
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno a LF MU v Brně 

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie UK, Lékařská fakulta v Plzni a 2. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň 

MUDr. Petr Sucharda, CSc. 
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha 

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 
III. interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové 

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Interní kardiologická klinika, FN Brno, LF MU, ICRC Brno 

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. 
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Současná léčba hepatitidy C

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Brno

Souhrn: Léčba chronické hepatitidy C kombinací přímo působících perorálních virostatik (directly acting antivirals – DAA) má vysokou účinnost (až 100 %), minimum kontraindikací a mimořádně příznivý bezpečnostní profil. Současné možnosti bezinterferonové léčby představují kombinace sofosbuviru s jinými DAA (velpatasvir, velpatasvir + voxilaprevir, ledipasvir, daclatasvir), kombinace paritaprevir potencovaný ritonavirem + ombitasvir ± dasabuvir a fixní kombinace elbasviru s grazoprevirem. Během roku 2018 bude v České republice dostupná i fixní kombinace glecaprevir + pibrentasvir.
Klíčová slova: virová hepatitida C, přímo působící virostatika, bezinterferonová léčba

Current hepatitis C therapy
Summary: Chronic hepatitis C therapy using directly acting antivirals (DAAs) has high efficacy (up to 100%), minimal contraindications and an extraordinarily favorable safety profile. Current options of interferon-free therapy include combinations of sofosbuvir with other DAAs (velpatasvir, velpatasvir+voxilaprevir, ledipasvir, daclatasvir), combination of paritaprevir boosted by ritonavir + ombitasvir ± dasabuvir, and a fixed combination of elbasvir and grazoprevir. A fixed combination of glecaprevir + pibrentasvir will be available in the Czech Republic during the year 2018.
Key words: viral hepatitis C, directly acting antivirals (DAAs), interferon-free therapy

Obezita jako rizikový faktor

MUDr. Petr Sucharda, CSc.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn: Vztah obezity a kardiovaskulárních onemocnění je dobře znám a prokázán. Zvláště obezita se zvětšeným obvodem pasu (abdominální obezita) představuje významný rizikový faktor nejen koronární aterosklerózy, ale i arteriální hypertenze, a také mnoha nádorových onemocnění. Obezita je rovněž spojena s vyšší prevalencí onemocnění ledvin, dýchacího a trávicího ústrojí. Léčba obezity její rizika může významně snížit.
Klíčová slova: obezita, metabolický syndrom, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, dysrytmie, hypertenze, tromboembolická nemoc, maligní nádory, terapie obezity, liraglutid, bupropion/naltrexon

Obesity as a risk factor
Summary: The association between obesity and cardiovascular disease is well established. In particular, obesity with large waist circumference (abdominal obesity) is a major risk factor for the development of not only coronary atherosclerosis but, also, arterial hypertension and a variety of malignancies. Furthermore, obesity is associated with increased prevalence of renal, lung, and gastrointestinal diseases. Proper management of obesity may significantly reduce the associated risks.
Key words: obesity, metabolic syndrome, coronary heart disease, heart failure, dysrhythmia, hypertension, thromboembolic disease, malignancies, management of obesity, liraglutide, bupropion/naltrexone

Kdy začala a kam směřuje hypolipidemická léčba v 21. století?

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
2. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn: Od objevu cholesterolu uběhla téměř dvě století – během nich byla prokázána souvislost mezi koncentrací cholesterolu v krvi a vznikem aterosklerotického plátu, došlo k porozumění metabolismu cholesterolu a ostatních lipidů, k objevení hypolipidemik a ke zjištění, že snížení cholesterolu v krvi vede k redukci komplikací aterosklerózy až dokonce k regresi ateromových plátů. Farmakologická léčba hypolipidemiky byla zahájena v polovině 20. století. Nové poznatky Goldsteina a Browna o cholesterolu na molekulárněgenetické úrovni a zavedení statinů do léčby hypercholesterolemie přinesly přelom v léčbě a prevenci aterosklerózy a nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Postupně byly definovány a snižovány cílové hodnoty cholesterolu, resp. LDL-cholesterolu podle celkového kardiovaskulárního rizika pacientů. Vývoj hypolipidemické terapie směřuje k fixním kombinacím hypolipidemik a k biologické léčbě inhibitory enzymu PCSK9.
Klíčová slova: cholesterol, ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění, prevence, dyslipidemie, hypolipidemika

When did lipid-lowering therapy start to be used and where is it heading for in the 21st century?
Summary: Almost two centuries have elapsed since the discovery of cholesterol – a period providing evidence of an association between blood cholesterol levels and atherosclerotic plaque formation, a deeper insight into the metabolism of cholesterol and other lipids as well as discovery of lipid-lowering drugs and the finding that decreasing blood cholesterol levels results in a decrease in atherosclerosis-related complication rates and even atheroma regression. The advent of lipid lowering drugs as therapeutic agents dates back to the mid-20th century. The discoveries by Goldstein and Brown related to cholesterol metabolism at the molecular-genetic level revolutionized the management and prevention of atherosclerosis and the most common cardiovascular events. Total and, in particular, LDL-cholesterol targets were defined and decreased step by step from 1994 up to 2016 according to global cardiovascular risk. Development of lipid-lowering therapies has now focused on their fixed combinations and biological therapy with PCSK9 inhibitors.
Key words: cholesterol, atherosclerosis, cardiovascular disease, prevention, dyslipidemia, lipid-lowering drugs

Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MU a ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn: Léčbu hypertenze lze zahájit monoterapií nebo kombinací dvou léků v závislosti na klinické situaci. Monoterapie hypertenze bývá úspěšná maximálně u 20–30 % nemocných, u ostatních potřebujeme k dosažení normálních hodnot krevního tlaku (TK) kombinaci dvou a více antihypertenziv. Kombinační léčba je považována za nejvýhodnější strategii při nedostatečné kontrole arteriální hypertenze. Jde především o dosažení adice/ synergie terapeutického účinku dvou či více léčivých látek s odlišným mechanismem účinku při využití nižších dávek jednotlivých komponent. Hlavní příčinou neúspěšné normalizace hodnot TK je nedostatečné využívání kombinační léčby, především fixních kombinací, a na straně druhé nedostatečná compliance pacientů.
Klíčová slova: antihypertenziva, dvojkombinace, trojkombinace, compliance, metabolická neutralita

Combination therapy of hypertension as reflected in the new guidelines
Summary: Depending on the clinical situation, treatment of hypertension can be initiated either as monotherapy or using a combination of drugs. While monotherapy of hypertension is reported to be effective in 20–30% of patients at most, the remaining patients require a combination of two or more antihypertensive drugs to achieve normal blood pressure (BP) levels. Combination therapy is currently considered the most effective strategy in patients with unsatisfactory control of arterial hypertension. In principle, what is needed is to achieve a combination/synergy of the therapeutic effect of two or more active substances with different mechanisms of action while using lower doses of the individual components. The main reason for failed normalization of BP levels is both ineffective use of combination therapy (fixed combinations in particular) and poor patient compliance.
Key words: antihypertensive agents, double combination, triple combination, compliance, metabolic neutrality

Glifloziny: již ověřená volba u diabetiků 2. typu

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn: Glifloziny jsou jednou z nejperspektivnějších skupin antidiabetik. K jejich úspěšnosti přispívají především výsledky kardiovaskulárních studií, kde zejména empagliflozin ukázal významný efekt na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod, srdečního selhání a renálních komplikací diabetu. Částečně podobné výsledky ukázal canagliflozin, ale za významného zvýšení rizika amputací dolních končetin. Těmto výsledkům odpovídá vývoj celkového celosvětového trhu s glifloziny (absolutně vzestup o desítky procent ročně). V podílu na trhu se logicky dostává na první místo empagliflozin. Možnou další budoucnost použití gliflozinů ukáže čas a probíhající studie.
Klíčová slova: glifloziny, antidiabetika, EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, kardiovaskulární benefity

Gliflozins: already checked choice for type 2 diabetics
Summary: Gliflozins are one of the most promising groups of antidiabetic drugs. A factor contributing to their success are primarily the outcomes of cardiovascular studies, with empagliflozin in particular, showing a significant effect on reducing the rates of cardiovascular events, heart failure and diabetes-related renal complications. Partly similar outcomes were reported for canagliflozin; this, however, at the cost of a significantly increased risk of lower limb amputation. These results have projected into increasing global sales of gliflozins, reaching tens of percent annually in absolute terms, with empagliflozin logically taking the biggest share in the market. Time and ongoing studies will show possible future uses of gliflozins.
Key words: gliflozins, antidiabetics, EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, cardiovascular benefits

Mikrovaskulární komplikace v léčbě diabetiků 2. typu

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Souhrn: Hlavní příčinou mikrovaskulárních komplikací je chronická hyperglykemie. Dosažení dlouhodobé normoglykemie je základní podmínkou v prevenci a snížení rizika mikrovaskulárních komplikací. Je diskutován vztah nových antidiabetik a mikrovaskulárních diabetických komplikací včetně kontextu s výsledky kardiovaskulárních studií s těmito antidiabetiky.
Klíčová slova: mikrovaskulární komplikace, prevence, kardiovaskulární studie, inkretinová antidiabetika, glifloziny

Microvascular complications in the management of patients with type 2 diabetes
Summary: As the main cause of microvascular complications is chronic hyperglycemia, it is critical, in an effort to prevent and reduce the risk of developing microvascular complications, to achieve long-term normoglycemia. The article explores the relationship of novel antidiabetic agents and microvascular diabetes- related complications in the context of outcomes of cardiovascular studies.
Key words: microvascular complications, prevention, cardiovascular studies, incretin analogs, gliflozins

Srdeční selhání, kvalita života a možnosti jejího ovlivnění

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Souhrn: Srdeční selhání významným způsobem snižuje kvalitu života. Její ovlivnění je podobně důležitým terapeutickým cílem jako ovlivnění mortality. Pro hodnocení kvality života se používají specializované dotazníky, které umožňují kvantifikovat změny v průběhu onemocnění, resp. zhodnotit efekt léčby. Studie PARADIGM-HF se sakubitril-valsartanem ukázala superioritu tohoto preparátu nad enalaprilem ve smyslu větší redukce kardiovaskulární mortality a hospitalizací pro srdeční selhání, ale také ve snížení celkové mortality či výskytu náhlé srdeční smrti. Na základě výsledků hodnocení Kansaského dotazníku (KCCQ) bylo rovněž pozorováno, že sakubitril-valsartan dokázal významněji než enalapril pozitivně ovlivnit kvalitu života.
Klíčová slova: srdeční selhání, sakubitril-valsartan, kvalita života

Heart failure, quality of life and options for improving it
Summary: Heart failure substantially decreases quality of life. Improving quality of life is a therapeutic goal as important as reducing mortality rates. Quality of life is assessed using dedicated questionnaires allowing to quantify changes over the course of therapy and/or to evaluate the effect of therapy. The PARADIGM-HF trial with the fixed-dose combination of sacubitril-valsartan documented its superiority over enalapril in terms of greater reductions of cardiovascular mortality and rates of hospitalization for heart failure as well as a decrease in total mortality and incidence of sudden cardiac death. Assessment of the results of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) also showed that sacubitril-valsartan was more effective in improving quality of life compared with enalapril.
Key words: heart failure, sacubitril-valsartan, quality of life

Novinky v antikoagulační léčbě 2017/2018

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. 
Interní kardiologická klinika, FN Brno, LF MU, ICRC Brno
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Souhrn: Blokátory faktoru Xa se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují blokátory kumarinu (warfarin) s větší bezpečností a účinností. Je to především nevalvulární fibrilace síní, hluboká žilní trombóza a plicní embolie. Hledají se však další indikace. Studie ENSURE a X-VeRT prokázaly jejich bezpečnost a účinnost u kardioverze a studie APEX u nemocných v prevenci tromboembolické nemoci u akutně nemocných hospitalizovaných pacientů, kde tato léčba na hranici statistické významnosti prokázala prospěch ve srovnání s nízkomolekulárním heparinem. V neposlední řadě se jako nová indikace jeví ischemická choroba srdeční, kde jsou doporučeny malé dávky DOAC, především na základě studie COMPASS s rivaroxabanem. Dabigatran je zatím jediný DOAC se schváleným antidotem.
Klíčová slova: antikoagulace, kardioverze, tromboembolická nemoc, ischemická choroba srdeční

News in anticoagulation therapy 2017/2018
Summary: Factor Xa inhibitors have in recent years become a routine part of clinical practice replacing coumarin blockade with warfarin and providing a more beneficial and safer effect. The main indications include nonvalvular atrial fibrillation, deep venous thrombosis and lung embolism. Moreover, new indications are being tested. The ENSURE and X-VeRT studies showed a beneficial effect in patients undergoing cardioversion. The APEX study showed a borderline benefit in hospitalized acutely ill patients if compared with standard care with subcutaneous low-molecular-weight heparin. A new indication is ischemic heart disease, where lower doses of direct-acting oral anticoagulants (DOACs) are recommended based on the results of the COMPASS study with rivaroxaban. At present, dabigatran is the only DOAC with a registered antidote.
Key words: anticoagulation, cardioversion, thromboembolic disease, ischemic heart disease

Farmakologická léčba osteoporózy: koho a jak léčit?

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
3. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha

Souhrn: Osteoporóza je charakterizována úbytkem kostní hmoty a zhoršením její kvality (např. mikroarchitektury kosti), což vede k oslabení pevnosti kosti a nárůstu rizika nízkotraumatických zlomenin. Více než třetina dospělých žen a každý pátý muž starší 50 let utrpí během svého života jednu nebo více nízkotraumatických zlomenin. Osteoporotické zlomeniny, zvláště proximálního konce stehenní kosti, jsou zatíženy vysokou morbiditou, mortalitou a vysokými náklady na léčbu. Diagnostika a včasná léčba osteoporózy má přitom klíčový význam. Farmakologická léčba osteoporózy by měla být zvážena, pokud je přítomna osteoporóza, v případě prodělané osteoporotické zlomeniny nebo při osteopenii a významném riziku zlomenin (např. při dlouhodobé léčbě glukokortikoidy). Bohužel, i navzdory značnému terapeutickému pokroku, velká část pacientů s významným rizikem zlomenin není léčena.
Klíčová slova: osteoporóza, nízkotraumatické zlomeniny, rizikové faktory, prevence, terapie

Pharmacological Treatment of Osteoporosis: Who and How to Treat
Summary: Osteoporosis results from a reduction in the quantity of bone tissue and deterioration of bone quality (e.g. bone microstructure) leading to a general loss in bone strength and greater fracture risk following minor stress on the bone. More than a third of adult women and one in five men over age 50 will sustain one or more fragility fractures in their lifetime. Osteoporotic fractures, particularly of the hip, result in significant morbidity and mortality and pose a considerable economic burden. Diagnosis and early treatment of osteoporosis are extremely important. Pharmacological interventions should be considered if osteoporosis is present, there is a history of fragility fracture, or in the setting of osteopenia plus high risk for fracture (e.g. longterm glucocorticoid therapy). Unfortunately, despite tremendous therapeutic advances, there is an increasing treatment gap for patients at high fracture risk.
Key words: osteoporosis, low-trauma fractures, risk factors, prevention, therapy

Emergentní situace v revmatologii – přehled diferenciální diagnostiky

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika, nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc

Souhrn: Některá revmatická onemocnění se mohou manifestovat akutními, někdy i život ohrožujícími projevy. Projevy jsou velmi pestré. Existuje spektrum chorob, které se často projevují celkovými příznaky, mnohé z nich mohou způsobit definovanou orgánovou manifestaci. Rovněž postižení samotného pohybového aparátu může být v rámci některých situací akutní. Spektrum závažných orgánových manifestací je spojeno zejména se systémovými chorobami pojiva a zánětlivými artropatiemi, s antifosfolipidovým syndromem, s vaskulitidami a také s infekcemi.
Klíčová slova: akutní situace v revmatologii, celkové projevy, orgánové postižení, diagnostika

Emergencies in Rheumatology – an Overview of Differential Diagnosis
Summary: Some rheumatic diseases may present by acute, sometimes life-threatening, most varied symptoms. There is a spectrum of diseases with common systemic manifestations, many of which can cause defined organ damage. Involvement of the musculoskeletal system itself may also be acute in some situations. The spectrum of serious organ manifestations relates, in particular, to systemic autoimmune diseases, inflammatory arthropathies, antiphospholipid syndrome, vasculitides and infections.
Key words: emergencies in rheumatology, systemic manifestation, organ involvement, diagnosis

Chronická obstrukční plicní nemoc – novinky v epidemiologii, diagnostice a léčbě

MUDr. Marek Plutinský, MUDr. Zdeněk Merta, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Souhrn: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné heterogenní onemocnění, které je asociováno s vysokou morbiditou a mortalitou. Hlavním rizikovým faktorem ve vyspělých zemích zůstává kouření. Epidemiologické studie v poslední době ukazují značný nárůst prevalence, morbidity a mortality se všemi socioekonomickými dopady. V roce 1990 byla CHOPN 6. nejčastější příčinou úmrtí, v současné době je již 4. nejčastější příčinou úmrtí a očekává se posun na 3. místo do roku 2020. Pneumologové v České republice se řídí národním Doporučeným postupem pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN, která je založena na fenotypové klasifikaci pacientů. Současně se při tvorbě národních guidelines přihlíží na celosvětovou strategii – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, CHOPN, epidemiologie CHOPN, diagnostika CHOPN

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – what´s new in COPD epidemiology, diagnosis and treatment
Summary: COPD is a serious heterogeneous disease associated with high morbidity and mortality. Tobacco exposure remains the main risk factor in high-income countries. Recent epidemiological studies have documented a significant increase in COPD prevalence, morbidity and mortality with all related socio-economic impacts. While the 6th leading cause of death worldwide in 1990, COPD currently ranks 4th and is expected to take third place by 2020. Czech pulmonologists follow the official national guidelines for the diagnosis and treatment of COPD reflecting a novel phenotypic approach to COPD. At the same time, when creating the national guidelines, the worldwide strategy referred to as the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) is always taken into account.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, COPD, epidemiology of COPD, diagnosis of COPD

AKTUÁLNÍ MEDICÍNA 02/2018

Časopis vychází 19.9.2018

  • 80,- Kč
    AKTUALITY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ
  • OBJEDNAT

Partneři

logo logo logo logo logo logo logologologo